Rss

24.septembar četvrtak

Prateći program od 11 h filmski program od 17 h

Tribina
ŽENE KOJE MENJAJU PERSPEKTIVU
Women whoimage006 change perspective
ANA KNEŽEVIĆ, mama dečaka Andrije, dečaka sa Di Đorđo sindromom. Osnivačica je udruženja Evo ruka u Zemun Polju. Sa ostalim roditeljima razvija koncept rada Inkluzivnog centra Mesto susreta – rad sa decom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u lokalnoj zajednici i ima jasan plan za budućnost.
image007LANA NIKOLIĆ je deo sjajne ekipe koja stoji iza internet magazina Kultur Kokoška, ali i aktivistkinja Udruženja studenata sa hendikepom. Ispričaće nam priču kako menja perspektivu kao predstavnica ove grupe studenata.

 

 

JELENimage008A RADOVIĆ je master prava ali već 5 godina motivaciona govornica koja drži motivacione tribine, pre svega za članove udruženjâ osoba sa posledicama cerebralne paralize i njihove roditelje. Šta nju pokreće i motiviše da na ovaj način menja perspektivu, reći će nam

u četvrtak 24.septembra u 11 h.
Tribina će biti prevođena na znakovni jezik. Tribinu vodi Marijana Ramić

 

Filmski program od 17 h

image037Goran/ Srb-Can/
Roberto Santaguida/10′
The short documentary film “Goran” takes an intimate look at the despair and joy, the hope and pride in achievement as it is constructed out by Goran Gostojić of Novi Sad.
Kratki dokumentarni film „Goran“ pruža intimni pogled u očaj i radost, nadu i ponos dostignuća u konstrukciji Novog Sada očima Gorana Gostojića.

 

image036Kada bih mogla da biram…
Srb/Žarko Sebić, Mirjana Isakov/9′

The film is inspired by the life story of Marina Obradovic, 24-year-old girl from the village Gložan near Novi Sad, which as she says she does not suffer, but has cerebral palsy. The scenario is made based on e-mail correspondence with her and the accompanying text in the movie is taken from emails and contains its completely authentic sentences. In the movie appears and orchestra „Good people” who constitute persons with disabilities and performs the accompanying music in the film

Film je inspirisan životnom pričom Marine Obradović, 24-godišnje devojke iz mesta Gložan kraj Futoga, koja kako sama kaže ne boluje, već ima cerebralnu paralizu. Scenario je urađen na osnovu e-mail prepiske sa njom a prateći tekst u filmu je preuzet iz mejlova i sadrži njene potpuno autentične rečenice. U filmu se pojavljuje i orkestar ,,Dobri ljudi” koji sačinjavaju osobe sa invaliditetom a koji izvodi prateću muziku u filmu.

 

image033Priče od kojih se raste
Srb/Marina Zorić/25′

The film is one in a row within the series “Tales to grow,” which portrays the life, achievements and challenges of people with disabilities. This film follows the visit of the Inclusive choir ISON from Novi Sad in Kosovo and Metohija.

Film je jedan u nizu u okviru serijala „Priče od kojih se raste“ koji prikazuje život, dostignuća i izazove osoba sa invaliditetom. Ovaj film prati gostovanje Inkluzivnog hora ISON iz Novog Sada na Kosovu i Metohiji.

Enriqueta/Enriketa/
Chi/Marcos Salazar Suazo/10′

Enriqueta is an old Aymara origin invalid hundred years old woman. She lives in Solcor ayllu a smalimage018l town situated in the middle of the Atacama Desert in northern of Chile. This observational documentary show us part of her environment and how she lives the end of his life in deep solitude accompanied only by plants and animals.

Enriketa je stogodišnja žena sa invaliditetom, koja živi u malom gradu u centru Atakama pustinje severnog Čilea. Ovaj dokumentarac pokazuje deo njenog okruženja i način na koji živi, u dubokoj samoći okružena samo biljkama i životinjama.

 

Mirkovo nasleđe
Srb/Zoran Cvetković/26′

Mirko is a 29 year old man with a disability who has not too many opportunities to move. His mother and he live alone, in the countryside, and she has no support because all members of a their large family died.
In the daily struggle for existence, his mother Bozena is engaged in agriculture and animal husbandry as well as unusual job-she sews costumes. All this will be his legacy.

Mirko je 29 godišnji mladić sa invaliditetom koji nema baš puno mogućnosti za kretanje. Njegova mati i on žive sami, na selu, i nemaju nikakvu podršku jer su im članovi mnogobrojne porodice preminuli.
U svakodnevnoj borbi za egzistenciju njegova majka Božena se bavi i poljoprivredom i stočarstvom ali i neobičnim poslom-ona šije narodne nošnje. Sve će to biti njegovo nasleđe..

 

I dance with god/Plešem s bogom
Irn/Hooshang Mirzaee/30′

image012

How would you work as tailor if you are completely blind? I Dance with God is a powerful example of the struggle to survive and determination of the human spirit despite the difficulties they have.

Kako možeš da radiš kao krojač ako si slep? “Plešem sa bogom” je primer borbe za preživljavanje i odlučnosti ljudskog duha uprkos preprekama i teškoćama koje ima.